یاور صلاحی

مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری

نظرات