بهار یارمحمد

معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه

نظرات