سیدامیرحسین میرقادری

مدیرعامل

پژوهشگر دکتری تخصصی(PhD) مهندسی صنایع ؛ تحلیلگر مدیریت و بهره وری سیستم ها

         عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور پویا تحقیق سپاهان

           مدرس دانشگاه در حوزه های مدیریت استراتژیک ؛ بهره وری و کارآفرینی

                      متخصص حوزه مدیریت و کنترل پروژه ها (PMBOK)

استراتژیست و منتور  کسب و کار ؛ دارای تجارب موفق در راهبری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان 
 

نظرات