بابک مختاری

رییس پارک علم و فناوری خوزستان

دکترای شیمی آلی - عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات