مهدی زارع

دكتر مهدي زارع استاد پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله است. او همچنین عضو وابسته فرهنگستان علوم است. دکتر زارع سال‌هاست که در حوزه دانش و فناوری روزنامه‌نگاری می‌کند و قلم می‌زند.

نظرات