سعید مقدسی

رئيس هيئت مديره شركت مهندسي مشاور پيشرو مديريت پيران

• کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی فناوری از دانشگاه تهران
• از سال 1393تاکنون مدیرعامل شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه
• از سال 1395تاکنون رییس هیات مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران
• منتور و مدرس رسمی شرکت آمونتیس آلمان (دوره آمادگی آزمون®) PMP

نظرات