سید محمد طباطبایی

مدیر مالی شتابدهنده دیموند

نظرات