امین حائری

مدیر کسب و کار شرکت مکتب شریف

کارشناس مهندسی نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی

مدیر فنی شرکت نور مشرق زمین

 

نظرات