محمدعلی کارگر

مدیرعامل

دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

دارای ۷ سال سابقه مدیریت فنی و توسعه دهنده نرم افزار

نظرات