محمدحسین احمدی

مدرس الگوهای نرم افزاری

مربی چابکی در توسعهٔ نرم افزار

فارغ التحصیل آزمایشگاه مهندسی متدولوژی دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۲ کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

 

نظرات