مهران عصاری

مدرس تجربه کاربری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

طراح رابط کاربری و تجربی ویراتک شریف و گروه فناوری اطلاعات مثبت

 

نظرات