محسن فدایی

مدرس پایتون

مدیر فنی بیمه بازار

کارشناسی نرم افزار صنعتی شریف

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی صنعتی شریف

MBA صنعتی شریف

نظرات