سجاد کمانی

مدرس طراحی و تجربه کاربری

کارشناس طراحی و تجربه کاربری شرکت رایان هم افزا

 

نظرات