علی نوری

مدیر محصول

مدرس جاوا

مدیر محصول

توسعه دهنده ارشد

دارای تجربه و سابقه فعالیت در تولید نرم افزار و طراحی ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ (OSS) در حوزه 

 

نظرات