محمدرضا رحمانی

مدرس پایتون

کارشناس ارشد بیمه بازار

ACM بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت برنامه نویسی و 

 

نظرات