علیرضا نقی زاده

هم بنیانگذار و مدیر ارشد فنی

نظرات