پژمان حیدری

مدیر و موسس

سه سال مدیریت صنایع دارویی خراسان
عضو هیئت مدیره مجتمع بین المللی کامپیوتر تک
مدیرعامل مجتمع بین المللی تک
رئیس هیئت مدیره مجتمع فیروزه
عضو رسمی اتحادیه صنف کامپیوتر و ماشین های اداری
عضو رسمی شورای نظام مهندسی صنف کامپیوتر
مدیرعاملمهندسی کامپیوتر گروه 
نمایندگی مادیران
نمایندگی سام سرویس
نمایندگی آونگ
نمایندگی لایف برد
سابقه تحصیلی پژمان حیدری:
تحصیل در رشته مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران

نظرات