مجتبی شهیدی

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصيلات تکميلی علوم پایه زنجان

نظرات