محمود رضا فرهادی

مدیر محصول شرکت فناپ سافت

نظرات