رزا مهرابی

مدیر سرمایه گذاری حوزه آموزش شناسا

نظرات