محمد رضا نوروزی

مشاور مدیر عامل شرکت شناسا، مدیرعامل آتی نگر

نظرات