محمدمهدی لطفی

عضو هيئت مديره

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه یزد می باشند که پیش از این در سمت هایی مثل مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد و مدیر کل طرح های عمرانی دانشگاه یزد مشغول خدمت بوده اند. تالیف 23 مقاله ISI و علمی پژوهشی 20 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی و 2 کتاب از فعالیت های علمی ایشان می باشد.

نظرات