علی شخصیان

عضو هیئت مدیره و مدیر توسعه کسب و کار

نظرات