داود مرادخانی

رییس پارك علم و فناوري زنجان

نظرات