علیرضا باباخان

مدیرعامل

دکترای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

برخی از سوابق:

مشاور کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی در کیش – ۱۳۹۳
داور مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی در کیش – ۱۳۹۳
انجام بازاریابی برای شرکت میکروالکترونیک فودان چین – ۱۳۹۰
همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارزیابی نقشه جامع علمی کشور.
همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پروژه های:
شناسایی فعالیت های اصلی و پشتیبانی در شرکت های دانش بنیان،
سنجش ارزش افزوده در شرکت های دانش بنیان
رتبه بندی شرکت های دانش بنیان
سنجش میزان بومی سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان
اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان
تسهیل تجاری سازی فناوری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در معاونت سیاست گذاری و نظارت راهبردی در پروژه های طراحی نظام جامع مالیاتی و نظام تامین مالی علم و فناوری
همکاری با پژوهشکده مطالعات سیاست گذاری دانشگاه شریف
همکاری با مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
همکاری با ستاد نانو فناوری
همکاری با بنیاد توسعه فردا
همکاری با مرکز آموزش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نظرات