مهدی دیلم‌صالحی

مدیرعامل صندوق

مشاور معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری

 بازرس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

نظرات