مصطفی قانعی

رئیس هیأت مدیره

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری

رئیس هلدینگ دارویی و سلامت سازمان اقتصادی رضوی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نظرات