محمدعلی ملبوبی

عضو هیأت مدیره

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

رئیس کارگروه زیست فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ج.ا.ایران

نظرات