محمدعلی بحرینی

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

نظرات