سحر حیدری زاده

کارشناس تضمین کیفیت و کنترل پروژه

نظرات