مرضیه احمدی خامسی

کارشناس تحقیق و توسعه در امور مالکیت فکری

نظرات