علی حقیقی اصل

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

- مدیریت كليه امور پارك بر طبق اساسنامه و ساير قوانين و مقررات.

- پيگيري عمليات عمراني، طراحي و توسعه پارك.

- ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقاء و توسعه واحد فناوري.

- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه.

- تهيه و تنظيم سياست ها و خط مشي هاي مالي- اجرايي، كارآفرينانه، علمي و فناوري پارك براي ارائه به هيأت امناء.

- نظارت بر فعاليت هاي كليه مراكز، واحدهاي فناوري، مديريت هاي تابعه و شركت هاي مستقر در پارك.

- برنامه ريزي، ارائه راهكارها و پيگيري جهت تأمين بودجه و تحصيل درآمد.

- تنظيم گزارش ساليانه عملكرد.

- دريافت و پرداخت مالي براساس اختيارات قانوني.

- عزل و نصب مديران و مشاوران پارك و پيشنهاد معاونان و ساير مسئولين ذيربط به رئيس دانشگاه براي صدور حكم طبق مقررات مربوط.

- تصميم گيري درباره ادامه فعاليت، عدم همكاري و اخراج شركت هاي مستقر در پارك در حدود مقررات.

- پيشنهاد ادغام يا انحلال مراكز تابعه مقررات.

- نمايندگي حقوقي پارك در مراجع قضايي.

- امضاي كليه قراردادها در حدود اختيارات قانوني.

- هماهنگي واحدها و مديريت هاي وابسته.

- تصويب درخواست هاي پذيرش جهت استقرار در پارك.

- تدوين و پيشنهاد آيين نامه ها و دستورالعمل ها به مراجع ذيربط.

نظرات