مرتضی ابراهیمی زیولایی

پژوهشگر ومشاور وکارشناس ارشدحقوق جزا و جرمشناسی محقق حقوق کیفری و فرهنگی هنری و ورزشی

مرتضی ابراهیمی زیولایی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مشاور حقوقی کیفری هنری فرهنگی ورزشی پژوهشگر اسیب های اجتماعی عضو انجمن ایین دادرسی مدنی و انجمن جرم شناسی عضو انجمن مدیران ایران کارشناس سایت حقوقی بنیاد وکلا نامزد مدیریت محله محلات تهران عضو کمیته حقوقی و سرپرست امور قرارداهای ورزشی و هنری مدیر قراردادهای باشگاه وزرشی وفرهنگی صدرا و ایران مهرعضو کمیته حقوقی و انضباطی هیت های و فدراسیون ورزشی عضو کمیته فنی و مسابقات و عضو هیت رییسه و خزانه دار ی و مسول سبک کشتی با کمربند و مسول حراست و ....

نظرات