وحیده بالنگ

• مشاور علمی ، شرکت داروئی نوونوردیسک پارس، تهران، ایران، شهریور ۹۳ – دی ۹۵
 • مشاور علمی، شرکت داروئی اکتوور، تهران، ایران، تیر ۹۲ – مرداد ۹۳
 • مدیریت و پزشک ارشد درمانگاه شهری – روستائی لیله القدر، کوهدشت، لرستان، اردیبهشت ۹۰ – خرداد ۹۲
 • محقق علمی، مرکز علوم پزشکی اوترخت، اوترخت، هلند، بهمن ۸۷ – بهمن ۸۹ 

نظرات