کارن آهنگری

کارشناس مهندسی مدیریت پروژه

بنیانگذار استارتاپ گیلیمو

مدیرعامل شرکت خلاق ایده پردازان هنر آریایی

نظرات