محمدرضا شجاع الدینی

محمدرضا شجاع الدینی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیوای آمریکا است و همزمان با ریاست هیات مدیره آتی نگر، ریاست هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده ها و عضویت هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات را نیز عهده دار است. وی پیش از این در سمت عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی و عضو هیات عامل و معاون اداری و مالی بانک مرکزی ایفای نقش نموده است. قبول سمت و نقش آفرینی در سمتهای ارشد مدیریتی و مشاوره ای در نهادهای مالی و پولی تأثیرگذار کشور، در کنار تدریس و تحصیلات آکادمیک، درک عمیقی نسبت به کارکردهای نظام مالی و پولی به محمدرضا شجاع الدینی داده است که در هدایت شرکت آتی نگر در دسیتیابی به اهداف راهبردی در حوزه خدمات رسانی مالی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
سوابق تحصیلی: 
دكتري و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ايالتی آيوا - آمريكا
ليسانس اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتی                  
سوابق کاری: 
عضو هیات عامل و معاون اداری و مالی- بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری- صندوق توسعه ملی
رئیس هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها
عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات
مديركل اعتبارات- بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
مشاور رئيس كل- بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
مشاور مدير اجرائی- صندوق بين المللی پول

نظرات