سیدفرشید معصومی

عضو هیات مدیره

سید فرشید معصومی دانش آموخته مدیریت مالی از دانشگاه تهران بوده و مدت چهار سال است که هیات مدیره شرکت را همراهی می کند. وی مدیریت عاملی شرکت بین المللی مصمم پایدار و مدیریت امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن و همچنین عضویت هیات مدیره چندین شرکت سرمایه گذاری و کارگزاری را در کارنامه دارد. تجربه فعالیت در شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری، تسلط قابل اتکایی به بازار سرمایه و شرکتهای فعال در آن برای ایشان ایجاد نموده که در پیگیری راهبردهای سرمایه گذاری شرکت بسیار موثر است.
سوابق تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
سوابق کاری: 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی مصمم پایدار
مدیر امور شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن
عضو موظف هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن
عضو هیات مدیره شرکت سیمان صوفیان
کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری غدیر

نظرات