حمیدرضا چگینی

- مدیر مالی- شرکت خدمات انفورماتیک از سال 95 تاکنون

- رئیس حسابداری- شرکت خدمات انفورماتیک از سال 93 الی 95

- مدیر حسابرسی داخلی- شرکت خدمات انفورماتیک از سال 92 الی 93

- رئیس حسابداری- شرکت خدمات انفورماتیک از سال 90 الی 93

- سرپرست حسابرسی- موسسه حسابرسی فریوران(حسابداران رسمی) از سال 83 الی 90

- حسابدار- نیروی انتظامی سال 81 الی 83

- عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 89 تاکنون

- مشاور مالی و مالیاتی در شرکت های مختلف از سال 85 تاکنون

- مشاور مالی و مالیاتی در شرکت های مختلف از سال 85 تا کنون

-تدریس دوره های مختلف حسابداری، قوانین مالیاتی و قانون مبارزه با پولشویی

 

مقاله علمی و پژوهشی:

 

عوامل موثر بر نسبت توزیع سود سهام و مقایسه دقت پیش بینی پرداخت سود سهام با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکه عصبی در فرابورس ایران- فصلنامه علمی و پزوهشی حسابدارسی  مدیریت

 

نظرات