امیراحمد سپهری

مدیرعامل گروه صنعتی هوشمند آسیا

نظرات