مهدی رسولی

نظرات

من تو حراج های بیدزیلا زیاد شرکت میکنم کارشون حرف نداره یه سری انتقاد هم داشتم که مدیرعاملش با روی خوش پذیرفت و بعضی هاش هم انجام داد ازش ممنونم