سهیل اشرفی امیری

توسعه دهنده فرانت اند

برگزارکننده رویداد همفکر در ساری

نظرات