داود مقدم شیبای

مدیر و سرپرست بنگاه کارآفرینی کسب و کار اَبتو

نظرات