مجتبی قره محمودلو

- محقق مهمان در دانشگاه اوترخت(هلند)، گروه هیدروژئولوژی زیست محیطی

- پسا دکتری هیدروژئولوژی زیست محیطی، دانشگاه اوترخت، هلند (ورود ۲۰۱۴ پايان ۲۰۱۷) موضوع تحقیق: انتقال مواد محلول و آلاینده‌ها در محیطهای اشباع و غیراشباع

- دکتری هیدروژئولوژی زیست محیطی، دانشگاه اوترخت، هلند(ورود ۲۰۱۰- پايان ۲۰۱۴)، موضوع پایان نامه: اکسیداسیون ترکیبات  شیمیای آلی فرار در محیط غیر اشباع توسط لایه نفوذپذیر-واکنشی-افقی حاوی پرمنگنات پتاسیم- آزمایش و مدلسازی کامپیوتری

- كارشناسي ارشد آبشناسي(هيدروژئولوژي) ، دانشگاه شهيد بهشتي (ورود۱۳۸۰- پايان ۱۳۸۳)،  موضوع پایان نامه: تعيين حريم بهداشتي چاههاي آب شرب شهر ساري

- كارشناسي زمين‌شناسي، دانشگاه تهران (ورود ۱۳۷۶ - پايان ۱۳۸۰)، موضوع تحقیق:  مطالعه زمین شناسی طاقدیس کمر کوه٬ قم

 

نظرات