پرهام خلیلی

مشاور سرمایه گذاری و تامین مالی نوآوری

نظرات