فرهاد اینالوئی

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین

نظرات