شیرین شمسی

مشاور طراحی تجربه کاربری شرکت ارتباط فردا

نظرات