حامد عبدی

پژوهشگر علوم شناختی و مارکتینگ استراتژیست شرکت تبلیغاتی آیینه تهران ویژه

نظرات