احسان جلوه

مدير روابط عمومي و تشريفات

عضو سابق خانواده‌هاي:

قــــوامين

پارك فناوري پرديس

كارخانه نوآوري

نظرات