رامین خطیبی

مدیر دیزاین و تجربه مشتری در شرکت سمسون اپ

نظرات