عطا افتخاری

مدیر استارتاپهای IT صندوق رویش لوتوس

نظرات